Algemene voorwaarden

Verkeersschool Herweijer

Spade 30,

1771DB te Wieringerwerf

Inschrijfnummer K.v.K. voor Alkmaar : 5723792

Artikel 1 : Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding door Verkeersschool Herweijer , gevestigd te Wieringerwerf, hierna te noemen ”Auto-Motorijschool Herweijer”.
 2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als ”de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term ”de consument”.
 4. Onder ”schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder ”opleiding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: a. elke cursus, training, toets etc. gericht op verkeersdeelname en/of (algemene) voertuigbeheersing en alles wat daarmee verband houdt, voor zowel praktijk als voor theorie, zowel in groepsverband als op individuele basis;
 6. Onder ”rijonderricht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle diensten, faciliteiten etc. die in het kader van de opleiding door Verkeersschool Herweijer worden aangeboden en die de deelnemer afneemt, in welke vorm dan ook.
 7. Onder ”deelnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding.
 8. Onder ”bescheiden” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door de deelnemer aan Verkeersschool Herweijer te overleggen documenten zoals een geldig legitimatiebewijs, certificaten, rijvaardigheidsbewijzen etc.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 11. Indien Verkeersschool Herweijer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Verkeersschool Herweijer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn

Artikel 2 :

Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Verkeersschool Herweijer gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Verkeersschool Herweijer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Inschrijving van de deelnemer voor een opleiding kan tevens geschieden aan de hand van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Verkeersschool Herweijer bevestigt de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer of verstrekt aan de deelnemer een kopie van het aanmeldingsformulier. De overeenkomst komt dan tot stand op het moment van toezending c.q. overhandiging van de bevestiging dan wel op het moment van toezending c.q. overhandiging van de door Verkeersschool Herweijer ondertekende kopie van het aanmeldingsformulier.
 3. Bij het ontbreken van een aanmeldingsformulier c.q. aanbieding komt de overeenkomst tot stand zodra uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
 4. Verkeersschool Herweijer is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Verkeersschool Herweijer – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 5. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Verkeersschool Herweijer eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3 : Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Verkeersschool Herweijer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Verkeersschool Herweijer het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkeersschool Herweijer niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij en/of deelnemer verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Verkeersschool Herweijer gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen aan te passen.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 5. Afbeeldingen, omschrijvingen en informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Verkeersschool Herweijer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 4 :

Prijzen en tarieven

 1. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW en eventuele kosten zoals examengeld, dienstverlening, administratiekosten en de eventueel in samenhang met de opleiding te maken reis- en verblijfskosten e.d. alsmede declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
 2. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Verkeersschool Herweijer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen , valutaschommelingen, prijs- en/of tarief wijzigingen bij de door Verkeersschool Herweijer ingeschakelde derden of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, brandstoffen e.d., is Verkeersschool Herweijer gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

2.b. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan Verkeersschool Herweijer heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Verkeersschool  Herweijer er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd. c. Bij ontbinding van de overeenkomst binnen 3 maanden zoals beschreven bij punt b. is Verkeersschool  Herweijer gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 5 :

Inschakeling derden Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Verkeersschool Herweijer het recht (onderdelen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Een en ander ter beoordeling van Verkeersschool Herweijer.

Artikel 6 :

Verplichtingen van de deelnemer

1.De deelnemer dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bescheiden tijdig op de door Verkeersschool  Herweijer gewenste wijze aan Verkeersschool  Herweijer ter beschikking stelt;

 1. de door hem verstrekte bescheiden juist, volledig en authentiek zijn;
 2. eventuele door de wederpartij aan Verkeersschool Herweijer verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; d. hij zich houdt aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het rijonderricht;
 3. hij alle aanwijzingen van de instructeur tijdens het rijonderricht opvolgt;
 4. hij het bepaalde in het lesschema c.q. opleidingsplan nakomt;
 5. hij zich ervan vergewist dat bij succesvolle afronding van de opleiding op basis van zijn verblijfstatus ook daadwerkelijk een rijvaardigheidsbewijs kan worden afgegeven;
 6. hij Verkeersschool Herweijer voor aanvang van de opleiding informeert over fysieke en/of geestelijke beperkingen, klachten en verslavingen die aan het behalen van het rijvaardigheidsbewijs c.q. het certificaat in de weg zouden kunnen staan dan wel het behalen zouden kunnen bemoeilijken;
 7. hij alle in het kader van de opleiding aan Verkeersschool Herweijer verschuldigde bedragen tijdig voldoet. 2. De deelnemer vrijwaart Verkeersschool Herweijer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de bescheiden.

Artikel 7 :

Verplichtingen van Verkeersschool  Herweijer

 1. Verkeersschool is Herweijer verplicht er voor zorg te dragen dat :
 2. het onderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM), indien en voor zover dit wettelijk is;
 3. zij zich ervoor inspant dat de deelnemer gedurende de opleiding zoveel mogelijk onderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 4. de aanvraag voor het examen na aanvraag gezondheidsverklaring en machtiging, eventuele keuring arts en onder voldoening van de daarvoor verschuldigde bedragen bij de bevoegde instantie is ingediend binnen twee weken nadat aan de deelnemer is kenbaar gemaakt dat het examen zal worden aangevraagd op voorwaarde dat de deelnemer alle dan toe verschuldigde bedragen inclusief examengeld aan Verkeersschool Herweijer heeft voldaan en hij de benodigde bovenstaande acties heeft doorlopen;
 5. de deelnemer tijdens het examen beschikt over hetzelfde voertuig als waarin hij onderricht heeft gehad, dan wel over tenminste een voertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type;
 6. zij zich er voor inspant dat digitale faciliteiten die aan de deelnemer in het kader van de opleiding ter beschikking staan, zoveel mogelijk voor de deelnemer toegankelijk en functioneel zijn.

Artikel 8 : Rechten van Verkeersschool Herweijer

 1. Verkeersschool Herweijer behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.
 2. Indien er weinig deelnemers voor de opleiding zijn, behoudt Verkeersschool Herweijer zich het recht voor om de opleiding te annuleren. Indien de opleiding wordt geannuleerd, wordt daarvan schriftelijk mededeling aan de deelnemer gedaan. Verkeersschool Herweijer zal zich inspannen om een alternatief aan de deelnemer aan te bieden.
 3. Verkeersschool Herweijer behoudt zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn zijn betaald. Zodra de deelnemer c.q. de wederpartij het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings)bewijs aan Verkeersschool Herweijer kan overleggen, verkrijgt de deelnemer direct toegang tot de opleiding. Eventuele schade als gevolg van het gedeeltelijk mislopen van de opleiding komt voor rekening en risico van de deelnemer.
 4. Verkeersschool Herweijer behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de wederpartij, aanmeldingen niet te aanvaarden indien door deelnemer niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.
 5. Verkeersschool Herweijer behoudt zich het recht voor, van de in het progamma vermelde opleidingslocaties en data af te wijken indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven.
 6. Verkeersschool Herweijer behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 7. Verkeersschool Herweijer zal de wederpartij en/of deelnemer zo spoedig mogelijk informeren over de in lid 5 en 6 van dit artikel genoemde wijzigingen en afwijkingen.
 8. Verkeersschool Herweijer behoudt zich het recht voor de deelnemer van verdere deelname aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de deelnemer daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

Artikel 9: Uitvoering overeenkomst

 1. Overeengekomen termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Verkeersschool Herweijer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door een der partijen niet kunnen worden nagekomen, zullen partijen in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Indien blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is geworden heeft Verkeersschool Herweijer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar geleverde diensten en/of zaken.

Artikel 10: Vertrouwelijke informatie

 1. Verkeersschool Herweijer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij en/of deelnemer heeft verkregen en waarvan de wederpartij en/of deelnemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Verkeersschool Herweijer zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Verkeersschool Herweijer zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q. andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. Verkeersschool Herweijer zal alle van de wederpartij ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie c.q. bescheiden te voorkomen.
 4. Verkeersschool Herweijer is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verkeersschool Herweijer of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er ten alle tijden voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Verkeersschool Herweijer verstrekte informatie c.q. bescheiden.
 5. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Verkeersschool Herweijer als gevolg van wet en regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijke of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 11: Klachten en klachtenbehandeling

 1. Klachten over (een onderdeel van) een opleiding c.q. instructeur, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij c.q. deelnemer binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan Verkeersschool Herweijer gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Verkeersschool Herweijer. Klachten over (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij c.q. deelnemer binnen 14 dagen na afloop van de opleiding schriftelijk aan Verkeersschool Herweijer te worden gemeld.
 2. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij c.q. deelnemer nog wel klachten uiten, maar heeft Verkeersschool Herweijer het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.
 3. Verkeersschool Herweijer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken, maar zal dit uiterlijk binnen 14 dagen afhandelen. Indien er meer tijd benodigd is om uw klacht af te handelen, bijvoorbeeld in verband met onderzoek, ontvangt u hier zo spoedig mogelijk bericht van. In dit bericht wordt u aangegeven wanneer u uitsluitsel omtrent uw klacht kunt verwachten.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden. Een terechte klacht kan – naar keuze van Verkeersschool Herweijer – leiden tot restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 6. Indien beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen, kan de wederpartij c.q. deelnemer zich richten tot het VRB (Vereniging Rijschool Belang) Klimmerseind 28, 6245 HH Eijsden via https://www.vrb.nu/contact of via info@vrb.nu. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties worden door Verkeersschool Herweijer snel afgehandeld.
 7. De leerling kan, als de in lid 6 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling niet de voorkeur aan een bemiddeling geeft, bij geschillen tussen hem/haar en Verkeersschool Herweijer het geschil aanhangig maken bij de gewone rechter. De uitspraak van de rechter is bindend. Voor de behandeling van het geschil door de rechter is de leerling een vergoeding verschuldigd.
 8. De afhandeling van de klachten zullen schriftelijk worden bevestigd en tevens 5 jaar lang bewaard blijven.
 9. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Verkeersschool Herweijer zal ervoor zorgen dat de overeenkomst naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd. Buiten de door Verkeersschool Herweijer gegarandeerde kwaliteitseisen aanvaardt Verkeersschool Herweijer geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Verkeersschool Herweijer slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Verkeersschool Herweijer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of gelden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Verkeersschool Herweijer aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Verkeersschool Herweijer te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Verkeersschool Herweijer niet uitkeert of de schade niet onder een door Verkeersschool Herweijer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsverplicht van Verkeersschool Herweijer beperkt tot maximaal factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. diensten.
 5. De wederpartij dienst Verkeersschool Herweijer uiterlijk binnen 6 maanden nadat bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. De door Verkeersschool Herweijer ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmaterialen zijn op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld.. Evenwel kan Verkeersschool Herweijer de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan niet garanderen.
 8. Verkeersschool Herweijer is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt doordat:
 9. voormelde schade is ontstaan door handelen in strijd met de instructies, gebruiksaanwijzingen en/of adviezen van Verkeersschool Herweijer met betrekking tot het opleidingsmateriaal en/of de door Verkeerschool Herweijer ter beschikking gestelde (digitale) faciliteiten etc.;
 10. de deelnemer gehandeld heeft in strijd met zijn verplichtingen als opgenomen in artikel 6;
 11. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij en/of deelnemer onvoldoende of onjuiste informatie aan Verkeersschool Herweijer heeft (hebben) verstrekt.
 12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Verkeersschool Herweijer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verkeersschool Herweijer of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Verkeersschool Herweijer de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 13:

Vrijwaring 1. Verkeersschool Herweijer vrijwaart de deelnemer voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen e.d. tijdens het rijonderricht alsmede tijdens het examen, tenzij: a. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer;

 1. sprake is gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de deelnemer nalaat informatie die in het kader van de opleiding relevant is, aan Verkeersschool Herweijer te verstrekken, dan wel onjuiste of onvolledige informatie aan Verkeersschool Herweijer verstrekt, vrijwaart de deelnemer Verkeersschool Herweijer volledig voor aanspraken van derden en zal Verkeersschool Herweijer ten aanzien van opgelegde boetes en andere hieruit voortvloeiende financiële consequenties recht van regres hebben op de deelnemer.

Artikel 14:

Betaling 1. Verkeersschool Herweijer is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt.
 2. Bij afname van een pakket dient de betaling binnen 14 dagen door Verkeersschool Herweijer te zijn ontvangen. Dan wel uiterlijk voor de 5e rijles.
 3. Tenzij vooruitbetaling is overeengekomen, geschieden betalingen a contant na levering of dienen betalingen binnen een vervaltermijn van 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze termijn bezwaar heeft gemaakt.
 4. Het examengeld dient voor aanvang van het examen door de wederpartij aan Verkeersschool Herweijer te zijn voldaan.
 5. De rijles vóór het examen is niet meegenomen in het examengeld en wordt als losse les in rekening gebracht.
 6. Verkeersschool Herweijer is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdragen aan het CBR vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen.
 7. Indien een factuur na verstrijken van de in lid 4 bedoelde termijn niet volledig is betaald of indien het verschuldigde bedrag niet incasseerbaar blijkt, is de wederpartij aan Verkeersschool Herweijer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 8. Indien na aanmaning door Verkeersschool Herweijer betaling alsnog uitblijft, is Verkeersschool Herweijer bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 9. De in lid 7 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
 10. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de 1e € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 11. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 12. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00 is Verkeersschool Herweijer gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 13. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Verkeersschool Herweijer gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 6 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 14. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Verkeersschool Herweijer gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Alsdan heeft Verkeersschool Herweijer tevens het recht de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren alsmede de toegankelijkheid van de door Verkeersschool Herweijer ter beschikking gestelde digitale faciliteiten te blokkeren. Voornoemd opschortingrecht heeft Verkeersschool Herweijer eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 15. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Verkeersschool Herweijer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 16. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Verkeersschool Jongejan te verrekenen met eventuele tegen vorderingen die hij heeft op Verkeersschool Herweijer. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 17. Het bepaalde onder sub a, van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 15: (intellectuele) eigendomsrechten

 1. Verkeersschool Herweijer is en blijft de rechthebbende van alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Verkeersschool Herweijer in het kader van de overeenkomst verstrekte zaken zoals – doch niet uitsluitend – verstrekte leerstof, (opleidings)boeken, (opleidings) materiaal, apparatuur, programmatuur, dvd’s, cd-roms, documentatie ed. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Verkeersschool Herweijer voorbehouden.
 3. Door verkeersschool Herweijer in bruikleen verstrekte zaken blijven te allen tijde eigendom van Verkeersschool Jongejan en dienen op eerste verzoek van Verkeersschool Herweijer te worden terug gegeven. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Verkeersschool Jongejan niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkeersschool Herweijer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor, tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkeersschool Herweijer heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van de schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Verkeersschool Herweijer gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot faillissement is gedaan;
 3. een aanvraag in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft gedaan;
 4. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 5. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 6. door curatele of onder bewind wordt gesteld;
 7. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 8. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 9. De wederpartij is te alle tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Verkeersschool Herweijer, is Verkeersschool Herweijer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Verkeersschool Herweijer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Verkeersschool Herweijer, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Verkeersschool Herweijer.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Verkeersschool Herweije en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weeromstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane problemen op de openbare weg, alsmede langdurige ziekte c.q. uitval van de deelnemer en/of de instructeur.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens verkeersschool Herweijer tot aan dat moment na te komen.
 5. Reeds betaalde bedragen die betrekking hebben op de periode na ontbinding van de overeenkomst zullen door Verkeersschool Herweijer aan de wederpartij worden gerestitueerd.

Artikel 19: Annulering, opzegging

 1. Indien de deelnemer op een geplande afspraak niet verschijnt of deze afspraak minder dan 48 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Verkeersschool Herweijer in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van de overeenkomst c.q. gebruikelijk uurtarief aan de wederpartij c.q. deelnemer in rekening te brengen.
 2. Indien de datum, plaats of tijdstip van het examen op verzoek van de deelnemer moet worden gewijzigd, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten waaronder ondermeer begrepen de administratiekosten, voor rekening van de wederpartij c.q. deelnemer.
 3. Tot het moment van aanvang van de opleiding is de wederpartij bevoegd de opleiding te laten volgen door een plaatsvervanger, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De wederpartij blijft gehouden tot tijdige betaling van het cursusgeld. Na aanvang van de opleiding is plaatsvervanging niet meer toegestaan.

4a. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel teveel aanmeldingen of ziekte van een instructeur, is Verkeersschool Herweijer gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de wederpartij. Eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde gelden zullen als dan door Verkeersschool Herweijer aan de wederpartij gerestitueerd worden.

4b. Tevens behoud Verkeersschool Herweijer het recht om een opleiding te verplaatsen of te annuleren tot 7 dagen van tevoren zonder gehouden te zijn tot vergoeding aan de wederpartij.

 1. Er is een bedenktermijn van 14 dagen voor particulieren. De bedenktermijn vervalt als het 1e lesmoment binnen de 14 dagen bedenktermijn plaats vindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Verkeersschool Herweijer en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Verkeersschool Herweijer is gevestigd, zij het dat Verkeersschool Herweijer altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Verkeersschool Herweijer. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Verkeersschool Herweijer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

Datum: 01-01-2019 versie 1.2

Contactgegevens

Verkeersschool Herweijer
Spade 30
1771 DB Wieringerwerf
Tel.   (06) 51 66 21 23
Mob. (06) 51 66 21 23
E-mail: info@verkeersschoolherweijer.nl

facebook google youtube

Like Herweijer!

Contact met Herweijer